Werken Dok Zuid | Interview Christophe Wuyts

Ik interviewde Christophe Wuyts (Open VLD) van de districtsraad Antwerpen over de aanhoudende werken op de Vlaamse Kaai.

De werken aan de Waalse kaai zijn sinds mei vorig stilgelegd. Hoe kan het dat deze nog steeds niet herstart zijn?

“Ik vind dat heel spijtig dat die werken stilliggen. Uiteindelijk door maar enkele klagers die in de Verviersstraat wonen. Ze leggen de werken van niet alleen de parking maar ook van een volledig park stil. Hun eigenbelang primeert op het algemeen belang.”

Is het niet hun volste recht om een klacht in te dienen als er werken door de stad voor hen een last zijn?

“Natuurlijk, we leven in een rechtstaat. Dus iedereen kan natuurlijk alle rechtsmiddelen die door de wetgever zijn aangereikt ook gebruiken. Mensen mogen natuurlijk naar de raad voor vergunningsbetwistingen lopen. Het is wel spijtig voor de stad natuurlijk. Er ligt daar een budget klaar van 25 miljoen euro enkel en alleen voor de bovengrond en de twee parkings. Momenteel zijn de Zuiderdokken één grote parking, bijna de grootste bovengrondse parking in België. En de buurt, de bewoners, de handelaars willen daar natuurlijk een kwalitatieve ruimte in plaats van een grijze parking.”

Hebben de buurtbewoners voordat de werken van start gingen genoeg inspraak gekregen?

“Ja, dit project is gekend als het project van de stad met de meeste inspraak. Er zijn tal van inspraakmomenten geweest, ook met die mensen. Natuurlijk moet de politiek op een bepaald moment wel beslissingen nemen, anders gebeurt er niets meer in een land. Dan is het niet alleen NIMBI, not in my backyard maar ook BANANA, Built absolutely nothing anymore near anyone. De stad wil daar een mooie groene infrastructuur bouwen met sportmogelijkheden. Nu zien we met spijt in het hart dat enkele burgers stokken in de wielen steken omdat de uitgang van de parking voor hun gebouw komt.”

Koen Kennis verwachtte in diezelfde week dat de buurtbewoners de klacht hebben ingediend een beslissing van de rechter al een beslissing. Dat is dus nog steeds niet gebeurd. Hoe komt dat?

“Die procedure voor de Raad van de Vergunningsbetwisting heeft een lang verloop. Men kan daar een zaak aanhangig maken en dat duurt een tijdje. In principe worden de werken die in uitvoering zijn niet altijd geschorst. De vergunning is aangevraagd en trouwens verkregen door de gewestelijke overheid. In principe is die klacht van de buurtbewoners niet opschortend. Maar zij hebben ook gebruik gemaakt van de UDN procedure, uiterst dringende noodzakelijkheid. Daardoor heeft de kortgeding rechter besloten om de werken voorlopig te schorsen. Dat is het verloop van het dossier.”

Wat is er dan het voorbije jaar ondernomen?

“In tussentijd, tussen het stilleggen van de werken aanvankelijk vorig jaar en vandaag, zijn er nog een tal van participatie-momenten geweest en ook overlegmomenten met de klagers, waarin de stad op alle punten die worden gevraagd positief heeft geantwoord. De Verviersstraat wordt nog meer groen aangepakt  en er komen een aantal maatregen om de zogenaamde overlast, mocht die er al zijn, aan te pakken. De uitgang van de parking zal verder in de straat komen en dergelijke. In de nieuwe plannen komt men de klagers op alle vlakken tegemoet. Er kwam ook een verwijt dat er geen park zou komen en enkel parkings.”

Over de vergunning van het park, was die er al toen ze aan de werken van de parkings begonnen?

“Neen, maar dat hoeft ook niet altijd. De stad maakt een meerjarenplanning op en dan gaat men gevaceerd eerst de werken in de begroting schuiven, de begrotingscode, want een meerjarenplan moet nadien vertaald worden in de verschillende begrotingen. Dan wordt er geld vrijgemaakt, afhankelijk van de begrotingscode voor een bepaald werk. Nadien wordt dat gegund. Men start dus uiteraard met de ondergrond, logisch. Die vergunning is nu effectief aangevraagd. Het openbaar onderzoek loopt om de bovengrond daar dus daar volledig in te richten inclusief dus de Verviersstraat en dergelijke.”

Maar snapt u dan dat de burgers zich zorgen maken dat die vergunningen er misschien niet zullen komen en dus het park er ook niet zal komen?

“Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen is er een debat geweest en alle partijen van links tot rechts zijn het erover eens. Iedereen wil er een park en eigenlijk op één partij na, wil iedereen daar ook een parking. Enkel Groen zegt eigenlijk ‘een minimale parking’ en SPA misschien ook. Maar bon, iedereen is het erover eens, zeker de coalitie die er nu wellicht zit aan te komen of waar we toch aan proberen te werken : NVA, SPA, Open VLD. Al die partijen zijn voorstander van die combinatie omdat men toch wel beseft dat wagens wel een plaats hebben in de stad. Bewoners en bezoekers moeten kunnen parkeren in een stad. Als je de handel en horeca helemaal wil doodmaken op het Zuid, dan moet je dat ook op die manier vertellen. Dat kan een beleidskeuze zijn maar dan moet je dat ook vertellen. Zo’n plan verloopt dus gewoon gevaceerd en in fasen.”

Op dit moment is de huidige parking op de Waalse kaai de enige gratis parking in heel Antwerpen centrum. De ondergrondse parking zou in handen komen van een privéfirma dus die zou ook betalend zijn.

“Gratis bestaat natuurlijk niet meer. Het doel is om de parkings aan de rand van de stad gratis te maken en de mensen het openbaar vervoer te laten nemen, met de velo, de tram en de bus en de trein. Als er mensen nog tot in de stad willen rijden, vooral bewoners dan, zijn die tarieven inderdaad hoger dan vroeger. Wij (Open VLD) vinden het ook niet opportuun dat mensen van ver buiten de stad (met de auto) naar de stad komen maar je moet wel de vrijheid laten aan de mensen.  We zijn nog altijd vrije mensen en als men dan wil parkeren in de stad, bijvoorbeeld op het Zuid, dan kost dat geld.”

Over welke parkings hebt u het dan aan de rand van de stad?

“Op het einde van de Noorderlaan is er volgens mij net één aangelegd met verschillende verdiepen en met een terminus voor de tram. Op linkeroever is er één en in Zwijndrecht is er één. Dit zijn de zogenaamde park en rides. Men kan dan aan de rand van de stad parkeren en met het openbaar vervoer naar het centrum gaan. Die twee parkings, Steendok en Kooldok, zijn grond van de stad maar die zijn dus in concessie gegeven aan een private speler, Q park. Dat is via een openbare aanbesteding verlopen en Q-park betaalt per jaar een concessie-tarief, legt trouwens de parking op eigen kosten aan en betaalt ook  nog jaarlijks een percentage op de omzet van de parkings aan de stad.””

De kosten van de parking liggen dus in handen van Q-park. De oplopende kosten van de werken zijn die dan voor de stad of voor Q park?

“Voor de vertraging van de werken is het zo dat het  een meerkost is van 10 000 euro per dag. Daar staan kranen.”

Maar kost dit dan geld aan de stad of aan de private firma?

“Aan wie het nu juist geld kost, weet ik niet precies.”

En hoeveel vertraging zullen de werken nog oplopen? Want het plan was om de werken tegen 2023 rond te hebben maar dat is nu al niet meer mogelijk.

“Men heeft nu een volledig nieuwe vergunning ingediend voor de bovengrond maar ik vrees dat de klagende partij niet in dading zal willen treffen. Koen Kennis heeft diverse keren met die mensen gesproken en op een bepaald moment hadden we verwacht dat er een dading getroffen zou worden. Quod non, dat is niet gebeurd. Gaat dat nog gebeuren? Dat weet ik niet. In het slechtste geval gaan we gewoon moeten afwachten tot de uitspraak van de rechter. Dan kan het zijn dat die de vergunning niet vernietigd, dan kunnen die klagers nog naar een ander rechtscollege stappen misschien, ik weet het niet. Tegelijkertijd wordt er wel gewerkt om het volledige plan in een ruimtelijk uitvoeringsplan te steken.”

Wat als de rechter de vergunning schorst?

“Doordat de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan aan het schrijven is voor zowel de parkings, als de bovengrond, zodoende dat we niet wachten, nog zes maanden, acht maanden, een jaar op de uitspraak van de rechter. Dan doen we over dat nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan een bevraging, een overleg, en kunnen we misschien we terug lanceren zonder op de uitspraak van de rechter te wachten.”

Wat zijn uw verwachtingen?

“Ik heb geen glazen bol, dat weet ik niet.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s